Nasz adres: Pleśna 284, 33-171 Pleśna , email: spgzoz@poczta.fm, >> Rejestracja elektroniczna << Ośrodek Zdrowia w Pleśnej
Ośrodek Zdrowia w Pleśnej
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
Większa MniejszyNormalny
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Drukuj Email

Znak: SPGZOZ – 342/3/2010                        Pleśna, dnia 24 września 2010 r.

 

 

 

 

Wykonawcy

wg rozdzielnika

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zadania pod nazwą „Wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych i serologicznych na rzecz pacjentów SPGZOZ w Pleśnej  

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pleśnej - zawiadamia o tym, że:

 

1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Szpitalna 1, 33-100 Tarnów.

 

Uzasadnienie

            Wybrana oferta Wykonawcy - Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – spełniała wymogi przewidziane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe. 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją:

 

 

Lp.

 

 

Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)

Punktacja przyznana Wykonawcy

w zakresie kryterium ceny

Łączna punktacja  przyznana Wykonawcy

1.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Szpitalna 1,

33-100 Tarnów

 

100

 

100

2.

Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,

z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. M. Skłodowskiej –

Curie 1, 33-100 Tarnów

 

77,36

 

77,36

3.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o. o.,

z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Mostowa 4A,

33-100 Tarnów

 

70,67

 

70,67

4.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

 

----------------

 

-----------------

2. Odrzucona została oferta Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.

 

Uzasadnienie

Wykonawca – Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – złożył ofertę, w której w pkt 5 zawarł oświadczenie, iż nie akceptuje postanowienia zawartego w § 8 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, proponując w to miejsce jednocześnie inny zapis.

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 SIWZ: „Oferta musi być przygotowana zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i zgodnie  z wymaganiami SIWZ oraz ustawy.”

Tym samym Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ.  

 

Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty stosownego pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała dokumenty ofertowe, mimo że nie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, co wynika z załączonego do oferty odpisu z KRS oraz samej treści dokumentów ofertowych (gdzie w częściach wstępnych widnieje nazwisko Anny Czech, podpisany jest zaś dr n. med. Stanisław Łata).

W § 8 ust. 5 SIWZ zawarto zapis mówiący, że:

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na zakres pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.”

Tak więc i w tym zakresie oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Wprawdzie przepis art. 26 ust. 3 ustawy nakłada na Zamawiającego obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów poprzez  dostarczenie pełnomocnictwa, niemniej jednak obowiązek ten ulega uchyleniu w przypadku, gdy oferta tego Wykonawcy podlegałaby mimo to odrzuceniu z innych przyczyn.

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym oferta wyżej wskazanego Wykonawcy podlega odrzuceniu.

 

 

3.  Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

4.  Umowa dotycząca przedmiotu postępowania zawarta zostanie po  upływie 5 dni licząc od dnia przesłania drogą faksu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

© SPGZOZ Pleśna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: strony www ; Polecamy: mMedica